วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

ชื่อ                                          นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์
วัน เดือน ปีเกิด                    28 กันยายน  2511
การศึกษา                              
ปริญญาโท
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม)  วิชาเอกรัฐศาตร์การปกครอง
ปริญญาตรี
1. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สส.บ)  วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ศึกษาศาสตร์บันฑิต  (ศษ.บ)  วิชาภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สส.บ)  วิชาเอกสหกรณ์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ศึกษาศาสตร์บันฑิต  (ศษ.บ)  วิชาเทคโนโลยี่และสื่อสารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพ                                     รับราชการครู
สถานที่ทำงาน                     โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์  อ.ลำทับ  จ.กระบี่
โทร. 08-94727-088
ชื่อ Blog        Mysittichai023.blogspot.com