วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้ spss

การใช้ โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าต่าง ในการวิจัย
มีวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม spss ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
2. ในช่อง Variable view ให้ใส่ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม
เช่น เพศ อายุ ชั้นเรียน อาชีพผู้ปกครอง คำถามข้อ 1 ข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนถึงข้อสุดท้าย
3. ในช่อง values ให้ใส่ค่า และคำแทนค่านั้น ๆ เช่น 1 เพศชาย 2 เพศหญิง ทั้งนี้ต้องวางแผนไว้ก่อนในแบบสอบถาม จนครบทุกตัวแปร
4. มาที่ Data view นำค่าที่ได้จากแบบสอบถาม เริ่มจากตัวแปรแรก-สุดท้ายต่อด้วยข้อคำถามแรก-สุดท้ายจนหมดแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้อง
6. การหาค่าต่าง ๆ ใช้คำสั่ง Anaiyze
6.1 ต้องการหาร้อยละ ไปที่ Anaiyze – Frequencies เลือกตัวแปร เช่น เพศ อายุ คำถามข้อที่ต้องการหาค่า มาใส่ในช่อง Variable คลิก statistics –เลือกสถิติที่ต้องการ – ok
6.2 การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไปที่คำสั่ง Analyze –Descriptives เลือกตัวแปรเหมือน 6.1 ใส่ใน Variable คลิก option เลือกสถิติที่ต้องการ – ok
7. การตั้งค่าตัวแปรใหม่ Transform –compute ในหน้าต่าง compute ที่ taget variable ใส่ชื่อตัวแปรใหม่ เช่น ta tb คลิก Function เลือกคำสั่ง Sum(numexpr,numexpr….) – เลือกข้อที่ต้องการรวมเป็นตัวแปรใหม่ทุกข้อ ใส่เครื่องหมาย / ใส่จำนวนข้อ – ok

หมายเหตุ ใช้เป็นมาก่อนแล้วครับ เพราะต้องคำนวณหาค่าประกอบการวิจัย การประเมินต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น